Maris ti Bulan

Joseph G. Pedro

2023-09-16T07:00:00.0000000Z

2023-09-16T07:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/281569475309365

Pangunahing Pahina

Ti ayat, karayan nga agay-ayus Mangpadam-eg iti sangalubongan... Kasano ngata no adda dila dagiti sabong agbalikas ti palayupoy agmulagat ti alipugpog adda bibig dagiti anek-ek? Binsabinsaenda la ketdi ‘ta nasudi a pammateg: Iti tangatang kadagiti kabambantayan kadagiti minuyongan kadagiti bangkag ken tanap ken kadagiti waig ken taaw Ta agpuspussuak ti burayok ditoy barukong A mangpennek agal-alabaab a tarigagay Ta sika ti namaris a bulan A mangsilnag kadagiti danak; Ta sika ti mansanas nga agrusrusing ditoy kaunggak Ket masindadaan a mangpatanor Iti intukitmo nga ayat. JOSEPH G. PEDRO

ilo-ph