Tapno Agpaut ti Bunga ti Kamatis

2023-09-16T07:00:00.0000000Z

2023-09-16T07:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282106346221365

Pangunahing Pahina

Iplastic box. box. Nalagipko ti kinuna daydi apomi a baket: “Narigat a maperdi ti kamatis no purosen a karaman ti pupurosanna.” Idi ubingak pay, mangidulinkami latta kadagiti bunga ti kamatis a paglaokmi iti sidaen a para kadagiti sumaruno a bulan. No agpurosak, bilinennak daydi apomi a baket a kartibek dagiti bunga a mabati dagiti pupurosan dagitoy. Naglalaok ti naluom ken apagluom. Tallo a dadakkel a plastik a lata ti biskuit ti pangipempenan ti apok a baket kadagiti bunga ti kamatis. Gaburanna dagiti kamatis iti nayukuyok a dapo a naggapu iti dalikan. Umuna, kargaanna iti dapo ti lansad ti plastik a lata. Kalpasanna, iparabawna ditoy dagiti kamatis. Sa gaburanna iti dapo dagiti kamatis. Kasta a kasta agingga a mapno ti lata. Pagtitiponenna ketdi iti maysa a lata dagiti bunga a naluom. Sabali met a lata dagiti apagluom. Umun-una a pagrekadomi dagiti naluom. Hulio (wenno pasaray umabot pay iti Agosto) addanto pay laeng pagkamatismi. Mabalin pay a padasen ti kastoy: Iti panawen a kaadu ti kamatis ken kalakana, gumeppas kadagiti sanga nga addadan agluom ken ad-adun ti natangkenan a bungana. Ibitin iti malinlinongan a lugar. Mabalin nga iti uneg ti dua a bulan, adda pagalaan iti pagkamatis. Kastoy ti ar-aramidek ditoy Hawaii. (Kitaen ti ladawan.) Kastoy met ti teknik ti maysa nga am-ammok iti barangaymi a Bacsil North, Siudad ti Laoag, ni Mang Usi (Jose Valenson): Ipuon a pukanen dagiti mula a kamatis. Idagumpo dagitoy iti linong. Ap-apan iti garami ti disso a pangidagumpuan sa parabawan iti inagtip a wakwak (nagango a bulong ti unas) wenno ania man a pangsaripda iti tudo. No ngimminan ti sangakilo a kamatis ta saan metten a panawen ti kamatis wenno kalpasan a nakirriit aminen a bunga kadagiti kataltalonan a naglablabonan iti immun-una a gundaway, kasla rama a buraken ni Mang Usi dagiti binuntonda a kamatis. Pudno, adda dagiti nalungsot. Ngem ad-adu ti saan.—O

ilo-ph