Publication:

Bannawag - 2021-05-01

Data:

Apay a Masdaawtayo?

Contents

Ni DAVID KNISELY ti Michigan, USA

Basaentayo ti Marcos 11:22-25 Gapu iti daytoy, ibagak kadakayo: Tunggal agkararagkayo ket adda dawatenyo, patienyo a naawatyon, ket maitedto ti ania man a dawatenyo.— Marcos 11:24 ITI panagbakasionmi sadiay Black Hills ti South Dakota, nagnakami iti dalan a nalatak a pagpaspasiaran dagiti turista gapu kadagiti atap nga asno a makita kadagiti turod sadiay. Napagsasaritaanmi ti mabalin a pannakakitami kadagiti atap nga asno iti naglabas nga aldaw. Kasta unay ti gagar ti lima ti tawenna nga anakmi a makakita kadagitoy. Kalpasan ti nasurok a maysa nga oras a pananglikmutmi iti dayta a lugar dagiti atap nga asno, imbagak iti anakmi nga isardengmin ti agbirok. Nangngegko ti anakmi a nagkararag, “Pangngaasim, Apo, ta tulongam ti amak a mangbirok kadagiti atap nga asno.” Nakariknaak iti ladingit. Kasano nga ilawlawagko iti anakmi a saan a kankanayon a sungbatan ti Dios ti kararagmi a kas iti pagayatanmi? Idi rugiak ti agpalawag iti anakmi bayat ti panangdaliasatmi iti kurbada, nakitami ti sangadosena nga asno. Madama ti panagarabda iti igid ti kalsada. Kasta unay ti ragsak ti anakmi a nakakita kadagitoy. Sinungbatan ti Dios ti kararagna. Diak napanunot a mabalin a sungbatan ti Dios ti kararag ti anakmi. Diak ninamnama makakitakami kadagiti atap nga asno. Iti paset ti Biblia ita nga aldaw kunana, “Tunggal agkararagkayo ket adda dawatenyo, patienyo a naawatyon, ket maitedto ti ania man a dawatenyo.” Apay a masdaawtayo no sungbatan ti Dios dagiti kararagtayo? Kararag: Naayat a Dios, no dumawatkami iti pannakaidalan ken tulong, ikkannakami iti panagtalek bayat ti panaguraymi iti sungbatmo. Amen. Ikararagan: Dagiti agbiahe. Kapanunotan: Pammati ti pundasion ti kararag.

Images:

© PressReader. All rights reserved.