Publication:

Bannawag - 2021-05-01

Data:

Alimbasag ken Alimuteng*

Miks & Tiks

Rodel R. Estacio

Di makaidna ti panagdata-panagpakleb-panagsikig iti pagiddaan. Pagam-ammuan, bumariw-as ket agalinkudog Dagiti bao iti barukong a mangal-alaw iti panunot Nga agtagtagawataw ken riknak nga agtalipuagaw Bayat a bilbilangek ti kalangiking dagiti sensilio Ken nakraayanen a nakumelkumel a papel de banko A pamedped ti naipupok a karadkad ken salun-at. Adda marmarna a ganggannaet a simmangbay A nangan-annong iti ili Manipud iti eropuerto ken pantalan dagiti lakan: Ti kabusor a di-makitkita agwalwalay A mangsunsunson kadagiti nabangenan a dalan Ti buteng a namagrikep kadagiti isem ken ragsak Ti pagadalan, simbaan, ken pagobraan Adda iti labes ti ruangan ken tawa Ti sirmata ken malanga nga agngatangata A mangnamnama iti ayuda ti turay. Ket ti sarikedked nga adigi aglulok a mangtapaya Iti kinadagsen ti imetna a pagrebbengan iti taeng... Agarikeskes ti bang-es, tured, ken gagem. Agaligagaw ti nakem iti danag ken buteng. Agalindadaw dagiti askaw ken paddek iti kalsada. Maalimpayeng ti isem, agkaem ti ray-aw. Agsaraaw ti pagbagasan iti panangarasaw ti bisin. Agbisaleg ti kaldero iti sangarakem nga asi. Agsanaang ti dalikan iti maisaang a limos. Agsaning-i ti latok nga aglangan a mangan. Mawaw dagiti baso iti bussog ken tig-ab. Nabengbeng ti sipnget ket ti lawag A mangtingiting: namantuan iti nasaem a dung-aw Dagiti trangkaso, gurigor, uyek, ken panateng A nagtalek iti kari ken karit ti kinse nga aldaw. Ket nagsardeng ti panaguddog ti lubong. Naparitan ti iliw a makiinniliw Ti abrasa a makialamano Ti ayat nga agayat Ti dakulap, bugguanna a naynay ti kanito-Ikarsel iti sabon ken alkohol Ti agong ken ngiwat, nakakuarantina iti maskara Ta masapul a di makabulos--Ti baeng Ti uyek Ti anges. Ngem tumungpa ti pudot ti panawen, kas Kapudot dagiti damag: Napartak ti panagallatiw ti peste, umad-adu Dagiti naidalit a saning-i, ikkis ken pammabalaw Dagiti mapadapo nga anges ti saem dagem, dung-aw. Nadagaang ti pugso ti bentilador, ngem Ti lamiis, sumlep nga agkarayam kadagiti dapanko: Nurnorenna ti urat a kumamang iti barukong Sa agdakiwas iti durik, sunsonenna agingga Iti murdong ti muldot; agpangato iti pispis, Iti muging, iti bangabanga, ket malukag ti rurod A mangrukrukod iti panagtalekko iti kinse nga aldaw Nayalud-od iti kinse nga aldaw, sa kinse manen Ken di aggibus a kinse ti pulkok, lunod ti panaguray. No kas iti katadem ti rasaw koma ti kainget ti dila A nangipalittub iti ruangan ti eropuerto, pantalan ken No saan a kas agtiwel nga sao koma ti diskurso Ti angaw a mangtaptapaya iti timidna, nalabit Siwawayawaya latta koma dagiti isem ken ray-aw A mangunor kalsada ken pasdek ti panagdur-as A kasingin ti biag ken pagbiagan. Saan koma nga agam-ammangaw, agal-alawaaw Ti agbubuteng, agdadanag nga ilik a silulumlom Iti trilion nga utang nga inat-atado dagiti ansisit Kaibaan, mangmangkik iti palso a palasio Ti ganggandiong, bulbullagaw a panagturay. --RODEL R. ESTACIO *Pammadayaw a Gunggona, Salip iti Daniw 2020 ti GUMIL Oahu

Images:

© PressReader. All rights reserved.