Publication:

Bannawag - 2021-05-01

Data:

Ti Saludsod ni Juan

Miks & Tiks

Ni SOLOMON V. GERNACIO

IDI un-unana a panawen, adda ama nga addaan iti tallo nga annak a lallaki. Nakurapay ti panagbiagda. No agmulada, no saan a layus ti mangdadael kadagiti mulada, nakaro a tikag. Agingga iti kinuna ti inaudian, nga agnagan iti Juan, iti amada: “Tatang, innak idiay Langit ta kasaritak man ni Apo Dios no apay a kastoy lattan ti panagbiagtayo.” “Ti la masasaom!” kinuna met ti ama. “Awan ti makaammo iti dalan nga agpa-Langit!” “Masapulakto,” kinuna ni Juan. “Sakbay a marunot ti pallokak, masapulakton ti dalan!” Ket nagbaniagan ni Juan. Maymaysa ti turong dagiti dapanna. Agingga iti nakadanon iti asideg ti baybay. Ditoy, nakitana ti maysa a nakapimpintas a balay. Agnaed ditoy ti maysa a napintas ken naubing pay a nakabakbaknang a babai. “Makidagusak la koma, ading,” kiniddaw ni Juan iti napintas a babai. “Papananyo kadi, manong?” sinaludsod ti babai. “Innak koma idiay Langit, ading. Innak koma saludsoden ken ni Apo Dios no apay a nakarigrigat ti panagbiagmi.” “Pangngaasim man, manong, ta no makitamto ni Apo Dios, saludsodemto man no apay nga amin a maasawak, matay!” kiniddaw ti babai. “Matungpal, ading,” kinuna ni Juan. “Umaykonto ibaga kenka ti sungbatna.” Kabigatanna, idi ituloy koma ni Juan ti agdaliasat, naamirisna a no maymaysa ti turong dagiti dapanna, nasken ngarud a ballasiwenna ti taaw. Pagsayaatanna ta adda bilog iti igid ti baybay ket daytoy ti ginaudanna. Agingga iti nakadanon iti maysa a nagkabakiran nga isla. Ditoy, nakitana ti maysa a nakadakdakkel ken duduoganen a beklat. “Papanam, agtutubo?” sinaludsod ti beklat. “Innak koma idiay Langit, apo,” insungbat ni Juan. “Innak koma saludsoden ken ni Apo Dios no apay a kastoy lattan ti kinarigat ti panagbiagmi.” “Ay, apok a Juan,” kinuna met ni beklat. “Pangngaasim kadi ta inton makitam ni Apo Dios, saludsodemto man kenkuana no apay a dinak met laengen alaen idiay Langit. Lakayak unayen. Agtawenakon iti sangaribu. Kayatko koma metten ti aginana!” “Wen, apo, saludsodekto,” inkari met ni Juan. “Gapu ta makitak ti kinapudnom, tulonganka a makapan idiay Langit,” kinuna ti duduogan a beklat. Kellaat, nagipugso iti angep ket idi matupar ti lawag ti init ti angep, timpuar ti maysa a nakadadaeg a bullalayaw. “Dayta ti rangtay a mapan idiay Langit!” kinuna ti duduogan a beklat. “Ala, mapankan. Maysa laeng a tao a kas kenka ti mabalin a nagna iti kasta a rangtay! Ururayenka ditoy.” Ket nagna ngarud ni Juan iti rangtay agingga iti nakadanon iti ungtona. Addan iti Langit! Nakitana ti nakarangrangrang a lawag ngem di met makasisirap. Makapabang-ar ketdi. Ni Apo Dios daytoy! nakuna ni Juan iti panunotna. Ket kinunana, “Apo Dios, immayak ta umayko koma saludsoden no apay a kastoy lattan ti kinarigat ti panagbiagmi.” Kinuna ti timek: “No nabaknangkay koma, nabayag koman a dimmagakayo!” “Ngem apay koma a nataykami koman, Apo?” inunton ni Juan. “Saanen a nasken a sungbatak pay.” “Adda koma pay dua a saludsodek kadakayo, Apo, sakbay nga agpakadaak,” kinuna ni Juan ta nalagipna ti kayat a pasaludsod ti napintas a babai ken ti duduogan a beklat. “Agsaludsodka,” kinuna ti timek. “Pasalsaludsod ti maysa a babai nga agnaed iti asideg ti baybay no apay nga amin a maasawana, matay.” “Agbiag a napaut ken siraragsak ti kunam a babai no ti maasawana ket addaan iti maysa a datdatlag a perlas. No saan, matay latta amin a maasawana.” “Salsaludsoden met ti nasalawko a duduogan a beklat no apay kano a diyo met laengen alaen isuna ditoy Langit.” “Biktima ti bukodna a kinaagum! Maysa laeng a datdatlag a perlas ti imbagak a matagikuana ngem dua ketdin ti innala. Agingga a dina ruk-atan iti bagina ti maysa kadagiti datdatlag a perlas, agtalinaed iti kabakiran.” Nagpakada kalpasanna ni Juan ket bimmallasiw met laeng iti bullalayaw nga inaramid ti duduogan a beklat. “Ania ti imbaga ni Apo Dios?” Magagaran ti beklat a mangammo idi agkitada manen ken Juan. “Kuna ni Apo Dios nga imbaludnaka ti bukodmo a kinaagum. No ruk-atam ti maysa kadagiti dua a datdatlag a perlas nga adda kenka, mawayawayaankan.” “Ay, pakawanennak ti Apo!” kinuna ti beklat. “Apok, itedko ngarud kenka ‘toy maysa kadagiti dua nga ikutko a perlas.” Apagitedna iti datdatlag a perlas ken ni Juan, binungon ti nalamiis a lawag ti beklat ket iti apagkanito, nagpukawen daytoy. Naglugan met laeng ni Juan iti bilog a nagsubli iti yan ti napintas a babai. Anian a ragsak ti babai a nakakita ken ni Juan. Naarakupna pay ni Juan. “Kunak no dikan agsubli!” kinunkunana. “Kunak no agang-angawka laeng idi ibagam no sadino ti papanam!” “Nakasaritak ni Apo Dios,” kinuna ni Juan. “Indanonko ti saludsodmo. Ket kinuna a natay amin dagiti naasawam ta awan kadakuada ti datdatlag a perlas. Ngarud, no ti mangasawa kenka ket adda kenkuana ti datdatlag a perlas, agbiagkanto iti napaut ken siraragsak.” “Ngem asino koma a lalaki ti addaan iti kasta?” Mariribukan ti napintas a babai. Immisem ni Juan ket impakitana ti perlas nga inted kenkuana ti beklat. “No adda pannakaikarik, asawaenka koma,” kinuna ni Juan iti napintas a babai. Ket nagsubli ni Juan iti lugarda a kaduana ti napintas nga asawana. Anian a siddaw ti ama ken dagiti kakabsatna, ket aminda, nagbiagda iti napaut ken siraragsak kalpasan ti panagsagabada iti adu a rigat.—O

Images:

© PressReader. All rights reserved.