Publication:

Bannawag - 2021-05-01

Data:

TIPS Tarabay iti Pagtaengan, Salun-at ken Dadduma Pay

Miks & Tiks

Inurnong ni ELIZABETH M. RAQUEL

NO MAALAANKA ITI DARA… Adu a nurses ti mangibagbaga a no maalaanka iti dara, uminumka iti dua agingga iti tallo a baso a danum sakbayna. No agkurkurang ti bagim iti likido (dehydrated), narigrigat a makasapulda iti urat a pangtudokanda kenka. (photo credit: https://nurse.org) NASURSUROK NGEM MAYSA NGA ASO TI KASAYAATAN. No pangpanggepen ti agtaraken iti aso a kas guardia iti balay kontra kadagiti mannanakaw, kuna dagiti eskperto iti seguridad a ti maymaysa nga aso, awan unay serserbina. Ngem no ikkam iti kadua wenno kakaduana, naung-unget ken naturtured, ken no adda man dakes a mapagtengna, addada reserbana (back up). Kuna dagiti eksperto iti seguridad nga ania man a makatalaan wenno mangpaibayag iti iseserrek ti/dagiti mannanakaw iti pagtaengan, makatulong a mangpukaw iti regget dagiti mannanakaw a mangserrek iti pagtaengan. Mairaman kadagitoy ti alad, kandado, natalged a rikep dagiti tawa, kaawan ti pinuon ti kayo a mabalin nga ulianda a sumrek iti maikadua a kadsaaran, ken dagiti taraken a saan laeng a dagiti aso no di pay ket dagiti tumatayab. (photo credit: https://petcareandwellness.com) SAKBAY NGA AGLUTOKA… Sakbay nga aglutoka, nasaysayaat no isaganam nga umuna dagiti aramatem nga agluto ken dagiti ingrediente a masapulmo. Ipuestom dagitoy iti asideg ti paglutuam. Maibatay iti lima a tawen a panagadal, napaneknekan a daytoy nga aramid, makainut ni kosinero iti 10-27 a minuto a mangisagana iti maysa a luto wenno potahe. (photo credit: https:// www.foxyfolksy.com) DIMO ILIBLIBAK TI MARIKRIKNAM ITI DOKTOR. No agpakitaka iti doktor, dimo koma iliblibak ti pudno a marikriknam ken ti medical history-m, no kasapulan. Ngamin, maammuanto met laeng ti doktormo ti amin maipanggep kenka iti di agbayag. Saan laeng a masayang ti oras ti amin no agliblibakka wenno ilemmengmo ti pudno a rikriknaem, mabalin pay a biddut ti maited nga agasmo wenno panangtaripato ti doktor kenka. (photo credit: https://bdtechtalks.com)

Images:

© PressReader. All rights reserved.