Publication:

Bannawag - 2021-11-16

Data:

Netizone

CONTENTS

+63920 266 8587 facebook.com/bannawag.magazine

22 Netizone Bidal Kidangen (komento iti damag iti bannawag.ph maipapan iti ibabassit ti bilang dagiti nagkasar ken nayanak iti napalabas a tawen) Mabutengda a mapan agparehistro, kasar man wenno naganak aglalo no masapul ti antigen test, wenno nalockdown ti opisina. Sa nangina met ti plete, ngimmina iti namimpat. Isu a bassit. PeterJan Sumbad (komento iti damag iti bannawag. ph maipapan iti ibabassit ti bilang dagiti nagkasar ken nayanak iti napalabas a tawen) Rebbengna laeng. Yud-udi pay laeng ti mabalin met nga ipadpad-eng. Bay-am pay la ‘ta kasarkasar dita. Garcia Amor (komento maipapan iti “Iti Sakaanan ti Batonlagip” a sarita ni Apo Gregorio T. Amano) Napintas man daytoy ta makabasaak iti sabali pay a dekalidad a sarita iti Bannawag. Dios ti agngina kadakayo nangnangruna ken ni Apo Gregorio Amano. Agbiag ti Bannawag! (Kadagiti agsapsapul iti kopia ti Bannawag, makiuman laeng ken ni Apo Boy Balanag iti Numero iti Selpon 09162692390. Kadagiti kayatna ti gumatang iti digital nga edision, i-download ti App ti Press Reader wenno Magzter sa sapulen ti Bannawag. Laglagipenyo koma nga i-like ti Bannawag Magazine page iti Facebook para iti update kadagiti akkub ken linaon ti magasin. Para iti ad-adu pay a mabasa a nobela, sarita, daniw ken salaysay ken kabaruanan a lokal, nasional ken internasional a damdamag, awisendakayo a mangbisita iti website ti Bannawag iti https://bannawag.ph. Dios ti agngina!)

Images:

© PressReader. All rights reserved.