Publication:

Bannawag - 2021-11-16

Data:

Non-Fungible Token?

CONTENTS

Ni ANNA LIZA MADAYAG GASPAR, CPA

N(Umuna iti 3 a Paset) ON-FUNGIBLE TOKEN. NFT. Niftie. Iti ababa a pannao, dagiti niftie ket uray ania man a naidumduma a digital a bambanag. Kas koma iti Facebook post, tweet, clip art, GIF (graphics interchange format) wenno dagitay agkutikuti iti sumagmamano a segundo a ladawan iti internet. No ti maysa a digital a banag ket unique wenno awan pulos kapadana iti sibubukel a lubong, maysa dayta a banag a non-fungible. Kayatna met a sawen a no ti maysa a digital a banag ket saan a naidumduma a kas koma iti bitcoin, saan a non-fungible dayta. Ta no isukatmo ti maysa a bitcoin iti maysa a bitcoin, saan a nagbalbaliw ti adda kenka— maysa latta a bitcoin. Fungible dayta. Saan a niftie. $3-M a Tweet Inlako ni Jack Dorsey, maysa kadagiti nangipatakder iti Twitter, ti kauunaan a tweet-na iti US$3-milion. “just setting up my twttr” Dayta ti tweet-na. Lima a balikas. Isu ti kauunaan a tweet saan laeng nga iti lubong no di ketdi iti sibubukel nga uniberso. Iti agdama, agbalor daytoy lima a balikas iti PHP150milion! Wen, kaka, adda gimmatang iti dayta nga umuna a tweet ni Jack Dorsey. Adda agtagikua a siaayat a nagbayad iti US$3-milion tapno laeng maikkan iti pribilehio a mangibaga a kukuana iti kauunaan a tweet. Ania ti kayatna a sawen daytoy a panagtagikua iti maysa a niftie? Kas impakitak, mabalin a kopiaen ti umuna a tweet ni Jack Dorsey a ginatang ti maysa a tao iti US $3 million (isu a nabasayo ti tweet). Wen, uray mamim-ano a kopiaen, mabalin. Saan nga ilegal ti panangkopia kadagiti niftie. Ket ania ngarud ti serbina dayta US$30-milion, mabalin a kunam, kaka. Sayang laeng, mabalin nga isilpom. Ti niftie ket mangted iti gimmatang iti panagtagikua iti orihinal a digital work. Ngem mabalin a tagikuaen latta ti nangparnuay ti copyright ken reproduction rights ti digital artwork. Makatikaw latta, kaka? No idasigtayo daytoy iti panaggatang ken panagtagikua kadagiti physical painting, mabalin ti asino man ti mangkopia iti “Spoliarium” a painting ni Juan Luna ngem maymaysa laeng ti agtagikua iti orihinal—ti National Museum. Daydiay panangtagikua iti orihinal wenno kinaorihinal ti maysa a banag ti nangina wenno isu ti baybayadan ‘diay mayat a mangtagikua iti orihinal. (Adda tuloyna)

Images:

© PressReader. All rights reserved.