Publication:

Bannawag - 2021-11-16

Data:

Nasaysayaat Met Laeng ti Naurnos a Klasrum

CONTENTS

Ni ELLEN M. TORIDA

SAAN a maliklikan dagiti mannursuro ti makaurnong kadagiti nagduduma a gamigam ken wara iti uneg ti siledpagadalan. Kaaduan kadagitoy dagiti alikamen ken dadduma pay a bambanag a mangtulong iti mannursuro tapno ad-adda koma pay nga epektibo ti panagisurona. Ngem no adu ti wara iti uneg ti klasrum, makasinga met dagitoy iti naannayas a panagisuro ken panagsursuro dagiti ubbing. Adda dagiti gundaway a maisagud ti atension dagiti ubbing kadagitoy a wara ket masinga ti konsentrasionda. Adda ngamin dagiti mannursuro a kanayon nga agdardaras a mapan iti pagadalan sa agdardarasda met laeng nga agawid. No kastoy, saandan a masango nga ipakni dagiti naaramat a gamigam iti panagisuro.No masapuldanto dagitoy a gamigam, bukibokendanto dagiti sulsuli nga agsapul. Ad-adunton ti oras a mabusbosda nga agbirok ken ad-adda pay ketdi nga umadu ti wara. Adda pay ketdin dagiti ad-adda a mangayat a gumatang lattan wenno agaramid manen iti sabali a teaching aid ngem ti mariribukan nga agbirok manipud iti nagabgabsuon a bambanag a dina pay masigurado no adda ditoy ti sapsapulenna. Agsasanggala dagiti pakariribukan dagiti mannursuro ket saan koma a mainayon pay a parikut ti kinawara ti siled-pagadalan. Isu a nasken a mangilatang koma ti tunggal manursuro iti tiempo a mangurnos kadagiti alikamen a naaramatna iti uneg ti siled. Nasaysayaat pay no ipaknina a dagus ti gamigam kalpasan a naaramatna. No kastoy ti aramidenna, ad-adu pay ti panawenna nga agiwakas kadagiti dadduma nga aramid iti pagadalan. Makalinglingay pay. No kanayon a maipakni dagiti wara ad-adu met laeng ti panawen a mangisagana kadagiti leksion, makipulapol kadagiti adalan ken nagannak, ken makilangen kadagiti pada a mannursuro iti pagadalan. Agpayso a datayo a mannursuro, awantayo ita a pisikal a mangisuro kadagiti adalantayo iti uneg ti klasrum gapu iti paspasarentayo a pandemia. Ngem ita pay, nasayaat no adda pagpampanunotantayo sakbay nga agsublitayo iti sangonsango a panagisuro ken panagsursuro. Ken saantayton a masdaaw no ibilin ti school head-tayo a waknitantayo koma ti klasrumtayo; a ditay koma pagbalbalinen daytoy a kasla bodega. (Mangisursuro ti autor iti Libertad National High School, Libertad, Abulug, Cagayan. Agnaed iti Centro West, Allacapan Cagayan.)

Images:

© PressReader. All rights reserved.