Iti Ungto ti Pila

--ROMEL A. PASCUA

2023-03-16T07:00:00.0000000Z

2023-03-16T07:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/281586654807985

News

Kumanabsuor ti gurruod iti langit idinto a kumarabakab met ti bitukak. addaak ita a kasla makiliblibut a makidilut. Narungsot ti bayakabak. Ngem diak baybay-an nga agawenda ti pagtaktakderak. Diak iginggina ti pannakababasak. uray ania mapasamak, kuak daytoy a trono. bagik daytoy a puesto. igpilak a nalaing ti ik-ikutak a papel a pinggan. Agur-urayak iti batangko a makasaklang iti siled a yan dagiti naimalukong a daton. Idinto nga agar-aruyot ti manteka iti labay dagiti immunan a natuduan ti grasia. Iti ruar, agkaiwara dagiti agar-arudok a balang nga aso nga adda bukodda met a pila. (Salaki! Dakay man pay a makigudua iti bendision! Salaki! Pumanawkay’ ditoy! Salaki!) Naginad ti pila ngem an-anusak ti makilinnipit. Lipatek pay laeng ti sulit. Ibturak ti masikil. Iturturedko ti malusak ti sakana. Diak ikankano ti rumungrungsot a tudo a nangsellepen ti badok ken ti yal-alikakak a selopin. Iti likudak, addan dagiti di nakaibtur a makilinnipit. Saandan a nadaeran ti lamiis, nagar-arudokdan a nagawid a nagwidwidawid—nagdaydayamudom a nagpadpadaya. Idinto a siak, ikarigatak latta ti kasla makilibut a makidilut, ta bareng iti ungto daytoy a pila, maispal manen ti agkarkarabakab a bituka.

ilo-ph