Publication:

Liwayway - 2021-05-01

Data:

Baliw Nga Ba Ang Pakikipagusap Sa Kanyang Sarili

LATHALAIN

Fernando B. Sanchez

ANG mga taong grasa na palaboy-laboy sa mga kalye’y madalas mapag-isipang may deperensiya sa pag-iisip, yaong sinasabing maluwag ang turnilyo ng utak. Sila iyong madalas kakitaan ng pakikipag-usap sa sarili, umaastang tila may kausap na sila lang ang nakakikita. Sila iyong umaaksiyon, nakikipagdayalogo sa hangin, umaawit na di mawawaan, tumatawa nang walang dahilan, sumasayaw, umiiyak at walang pakialam sa mundo, o kung ano man ang maaaring sabihin ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Mahihinuhang ganyan din ang pananaw ng mga psychiatrists at psychologists na sumusuri sa kalagayan ng mga taong grasa at may deperensiya sa utak, iyong mga pasyente ng National Mental Hospital mula’t sapul. Ang mga psychiatrists at psychologists na rin ang nagsasabing di lahat ng mga taong nakikipag-usap sa sarili’y baliw o may dementia. Normal din daw sa mga tao ang pagkakaroon ng stress o depresyon paminsanminsan na karaniwang nagiging sanhi ng pagkawala ng katinuan ng kanilang pag-iisip sanhi ng mga nararanasang paghihirap, pang-aabuso, pambubusabos, pagkasiphayo, pagdurusa, kawalan ng pag-asa at paniniwalang sila’y nag-iisa na sa daigdig na kanilang ginagalawan. Ang mga ito’y nagiging lamat ng kanilang pagkatao na ayaw humiwalay sa kanila, na nagbubunga ng pagkawala ng katinuan ng kanilang pag-iisip o pagkabaliw. Sa isang banda, ang pakikipag-usap sa sarili’y nagdudulot din ng kabutihan sa isang tao. Ito’y maituturing na pagtakas sa sarili mula sa matinding lungkot, takot, galit o negatibong emosyon na pupuksa o aagaw ng kapayapaan at normal na katinuan ng pag-iisip. Ito’y mistulang defence mechanisim ng isang tao upang maiwasan o malabanan ang masamang epekto ng mga negatibong karanasan na dumarating sa kanyang buhay. Sa maikling salita, ito’y humahawan sa epekto ng mabigat na problema, kalungkutan o pagdurusa, pagkatakot o pagkapoot, ng matinding stress o depresyon, ng kawalan ng pag-asa at magiging katuwang sa pagharap ng mga dagok sa buhay. Sa mga teologo at spiritual leaders, ang pakikipag-usap sa sarili’y isang natatanging paraan na ginawa ng Diyos upang magkaroon ng tao ng pagkakataong masuri o maintindihang mabuti ang kanyang kalagayan sa buhay, at ng pakikipagugnayan niya sa Diyos at ng ibang tao. Ito’y nagsisilbing tulay upang magsilbing tawiran niya sa rumaragasang agos ng mga pagsubok at hamon ng buhay na di niya maiiwasan at tila walang katapusan. Ang Bibliya’y kasasalaminan ng mga karanasan ng mga bayani ng pananampalataya na nakikipag-usap din naman sa kanilang sarili ngunit di naman sila baliw o nabaliw tulad nina Elias (1 Hari 19:4); Job (Job 3:1-13); Haring David (Awit 42:5, 11; 43:5; 51:1-19). Mahihinuhang nakikipag-usap din sa kanyang sarili si Haring Nebucadnezar nang siya ay namasyal sa bubong ng kanyang palasyo isang araw sa kasagsagan ng kanyang katanyagan bilang hari ng Babilonya (Daniel 4:29-35). Ngunit di pa siya tapos sa kanyang pagsasalita nang bigla siyang nakarinig ng isang tinig mula sa langit na nagsabing: “Haring Nebucadnezar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan ka kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. Pitong taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos.” At tulad nga ng sinabi ng Panginoong Diyos, naalis sa kapangyarihan si Haring Nebucadnezar, ipinagtabuyan siya ng mga tao, nadako sa parang, iniwan ng katinuan ng pag-iisip, at namuhay siya nang tulad sa mga hayop tulad ng baka o tupa. Hindi tinukoy ng aklat ni Daniel kung paano siya pinagbalikan ng katinuan ng pag-iisip ngunit maliwanag na kagagawan din iyon ng makapangyarihang Diyos na lumalang sa mga langit at lupa. (Daniel 4:34-37) Higit sa lahat, dumating iyon matapos siyang nakipagusap sa kanyang sarili nang mahaba-haba ring panahon. Sa isang kuwentong pinamagatang “The Man Who Played God” pinakinabangan din ng isang taong may problema sa pera ang pakikipag-usap niya sa kanyang sarili sa isang parke isang araw. Napakinggan pala siya ng isang taong nakaupo sa di kalayuan ng kanyang kinauupuan at ito ang sumagot sa kanyang pangangailangan! Kung nakikipag-usap ka man sa iyong sarili sa ngayon, huwag kang mag-alala. Pinakikinggan ka ng Panginoong Diyos.

Images:

© PressReader. All rights reserved.