Manila Bulletin

Epektibong Pagtuturo

Pat V. Villafuerte

UPANG malaman kung may natutuhan ang mga mag-aaral sa aralin sa wika na itinuro ng guro ay kailangang maghanda at magbigay siya ng pagsusulit. Ito ang magiging basehan ng kaniyang pagmamarka sa pagkatuto ng kaniyang mga mag-aaral.

Ang pagsusulit ay isang mahalagang pagtataya (assessment) kung kaya’t mahalagang may sapat na kaalaman ang guro sa paggawa nito para sa alinmang layunin, maging ito’y

gagamitin bago magturo, pagkaraang mapagaralan o matalakay ang isang seksyon, paksa, yunit o kwarter matapos ang taong pampaaralan.

Iba’t Ibang Pagpapakahulugan sa Pagsusulit

Ayon kay Good, ang pagsusulit ay paraan ng pagtataya sa kasanayan sa wika na iniayon sa layunin at pamamaraan ng pagtuturo. Lipon ito ng mga tanong na sasagutin ng mga mag-aaral.

Para kay Cohen, ang pagsusulit ay pormal na pagtataya at ebalwasyon na natutuhan sa isang panahon.

Ayon kay Badayos, ang pagsusulit ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang pagtuturuan. Ito ay maaaring pormal kung itinatakda at may proctor na mamamahala sa pagsusulit.

Ayon naman kay Mercado, ang pagsusulit ay isang instrumento ng pagsubok ng kaalaman at pang-unawa ng mga batang tinuturuan. Isang paraan ito upang makuha ang impormasyong magagamit sa ebalwasyon.

Mga Teorya sa Pagsusulit

Ayon kina Harris at Mc Cann (1994), ang pagsusulit ay nararapat praktikal at mapanghahawakan, balido at may positibong epekto sa pagtuturo at pagkatuto. Subalit ito ay mahirap maisakatuparan naisin man nating maging relayabol ang pagsusulit, mga aytem na diskreto ang angkop na handa dahil hindi kaugnay ang damdamin ng tagawasto sa pagbibigay ng marka.

Para naman kay Oller (1989), ang pagsusulit na nag-aanalisa ng wika ay batay sa nosyong ang pagsukat ng kaalaman sa wika ay paisa-isa lamang. Ang produktibo at reseptibong panukat ay kailangang hiwalay sa gawain. Tinuran din ni Oller na ang intergratibo o global na pagsusulit ay nangangailangan ng tamang pamamaraan ng pagkakasunod-sunod ng elemento ng normal na komunikasyon.

Bakit Nagbibigay ang Guro ng Pagsusulit sa Wika?

Para kay Badayos (1999), nagbibigay ng pagsusulit ang guro sa wika upang makakuha ng mga impormasyong magagamit niya sa ebalwasyon ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang yugto ng pagtuturo. Ang mga impormasyong makukuha ay magbibigay ng ilang kabatiran hinggil sa kagalingan ng isang pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum.

Mga Layuning Dapat Malinang ng Guro sa Paghahanda ng Pagsusulit-wika

Sa pagpaplano ng ihahandang pagsusulit sa wika ay makatutulong ang mga sumusunod na layunin na dapat malinang ng guro:

1. Matuklasan sa pamamagitan ng pidbak ang antas ng karunungan, kakayahan at kondisyon ng mga mag-aaral sa loob ng klasrum sa lahat ng pagkakataon.

2. Magkaroon ng basehan sa pagmamarka. 3. Maging mulat sa mga tiyak na kahinaan

Ang pinakagamiting paraan ng pagkuha ng datos upang masukat kung may pagbabagong naganap sa pagkatuto ng mag-aaral sa wika ay ang pagsusulit sa wika.

ng mga mag-aaral o ng buong klase na magiging batayan ng pagtuturo.

4. Masukat ang kabisaan ng paraan, paksang-aralin at mga kagamitang panturo na siyang tunguhin ng pagtuturo.

5. Makahikayat ng pagkatuto ng mga magaaral sa pamamagitan ng pagsukat sa kanilang natamong tagumpay sa tulong ng pag-uulit ng pagsusulit.

6. Mahasa ang mga mag-aaral na magkaroon ng kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng karagdagang motibasyon sa pagsusulit.

7. Maging batayan ng pagpaplano at pagpapahusay ng aralin sa susunod na markahan.

Ang Pitong Antas sa Pagbuo ng Pagsusulit-wika

Antas 1: Pagbuo ng layunin sa paghahanda ng pagsusulit-wika

Gawain: Nagdedesisyon ang guro kung bakit siya magbibigay ng pagsusulit sa wika at saan niya gagamitin ang resulta nito.

Antas 2: Pagpaplano ng pagsusulit-wika Gawain: Ikinokonsidera ng guro sa pagbibigay ng pagsusulit-wika ang mga sumusunod: layunin, nilalaman at bilang ng aytem. Makikita ang mga ito sa talahanayan ng ispisipikasyon.

Antas 3: Pagpili at pagbuo ng aytem sa pagsusulit-wika

Gawain: Pinagtutunan ng pansin ng guro ang tiyak mga sitwasyon at pangangailangan, kaya’t bumubuo na siya ng mga aytem.

Antas 4: Pagbibigay ng pagsusulit-wika Gawain: Ikinokonsidera ng guro ang masistematikong pagbibigay ng pagsusulit sa wika.

Antas 5: Pagmamarka sa pagsusulit-wika Gawain: Tinataya ng guro ang kalidad ng wikang ginamit batay sa tiyak na pamantayan.

Antas 6: Pag-aanalisa sa mga aytem ng pagsusulit-wika

Gawain: Inaanalisa ng guro ang buong pagsusulit-wika kabilang ang mga tiyak na aytem. Antas 7: Pag-uulat sa resulta ng pagsusulitwika

Gawain: Isinasalin ng guro ang iskor ng pagsusulit sa makabuluhang impormasyon para iulat sa madla.

Ang Paghahanda at Pagbibigay ng Pagsusulit-Wika

Ang dalawang mahalagang gawain ng guro upang maging matagumpay ang gagawin niyang pagsusulit sa wika ay ang paghahanda at pagbibigay nito.

1. Ang Paghahanda ng Pagsusulit-wika

Ang pinakagamiting paraan ng pagkuha ng datos upang masukat kung may pagbabagong naganap sa pagkatuto ng mag-aaral sa wika ay ang pagsusulit sa wika. Dahil dito, ang guro ay dapat maghanda ng pagsusulit sa wika na (1) makakakuha ng sapat na halimbawa ng mga layunin ng asignaturang itinuturo, (2) makapaglalaan ng halimbawa ng nilalaman ng asignatura. Ang pagsusulit sa wika ay dapat ding maging (1) balido (valid), (2) maaasahan (reliable), (3) praktikal (practical) at (4) magagamit (useful).

2. Ang Pagbibigay ng Pagsusulit-wika

Ang mga kondisyong pangkapaligiran ay may malaking impluwensiyang nagagawa sa kalidad ng perpormans ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika sa tuwing magbibigay ng pagsusulit sa wika ang guro. Ang mga mag-aaral na magulo ang isip, pagod, puyat, may problemang personal, hindi gasinong naganyak sa gagawin, hindi naunawaan ang binasang panuto, o nahasa na sa pangongopya sa katabi ay hindi makapagpapakita ng tunay niyang kakayahan at maituturing na hindi balido ang naging resulta ng kaniyang perpormans.

Ang iba’t ibang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng guro ay ang mga sumusunod:

1. Proficiency Test vs. Achievement Test

Sa nababatid ng guro kung

proficiency test, gaano kasaklaw ang nalalaman ng mga magaaral sa paggamit ng wika para sa isang tiyak na layunin. Ito’y ibinatay sa isang ispisipikasyon ng mga gawaing dapat na maisagawa ng mga magaaral para masabing may kakayahan sila sa wika.

Samantala, upang mabatid ng guro kung gaano naging matagumpay ang mga mag-aaral

sa pagtatamo ng layunin ay mababatid sa tulong ng achievement test.

2. Diagnostic Test vs. Placement Test

Natutuklasan ang mga kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika sa pamamagitan ng diagnostic test. Ibinibigay ito bago simulan ang pagtuturo sa mga kasanayang pangwika upang matiyak kung taglay na ng mga mag-aaral ang mga panimulang kakayahan.

Nababatid ang antas ng mga mag-aaral sa isang ibinigay na programa ang placement test. Discrete Point Test vs. Integrative Test

Sa discrete point test ay ibinibigay ang isang aytem sa itinakdang oras. Sa maikling salita, sinusubok nito ang isa lamang kakayahan sa bawat aytem.

Ang ilang halimbawa ng pagsusulit na ginagamitan ng discrete test ay ang maramihang pagpipilian (multiple choice test), dalawang pagpipilian (alternate response test), pagpupuno (completion test) at pagtatapat-tapat (matching type).

4. Criterion Referenced Test vs. Norm Referenced Test

Ang ginagamit na pagsusulit sa wika upang mauri ang mga mag-aaral kung kaya o hindi nila kayang gawin ang gawain ay ang criterion referenced test. Ito’y may itinakdang pamantayan na dapat mapagtagumpayan ng mga mag-aaral na kukuha ng pagsusulit.

Ang pagsusulit na tumutugon sa perpormans ng mga mag-aaral na inihahambing sa perpormans ng ibang mga mag-aaral ay tinatawag na norm referenced test. Nabuo ang pagsusulit na ito upang mamaksimays ang diskriminasyon na nagawa ng mga taong may tiyak na background o karanasan.

Ang Apat na Pagdulog sa Pagsusulit-Wika

Ang mga guro ng / sa Filipino, ang kanilang iskema sa tuwing mababanggit ang pagsusulit ay pagsusulit-wika at hindi ang pagsusulit sa ilang piling disiplina. Mangyari, ito’y nakaugnay sa resulta ng pagsusulit sa mga araling pangwika na itinuro. Ito’y isang mabisang paraan ng pagsukat sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika.

May apat na pagdulog sa pagsusulit-wika: 1. Pagdulog sa pagsasalin (essay translation approach)

2. Pagdulog na estruktural (structuralist approach) 3. Pagdulog na integratibo (integrative approach) 4. Pagdulog na komunikatibo (communicative approach)

Ang mga kondisyong pangkapaligiran ay may malaking impluwensiyang nagagawa sa kalidad ng perpormans ng mga magaaral sa pagkatuto ng wika sa tuwing magbibigay ng pagsusulit sa wika ang guro.

MGA NILALAMAN

tl-ph

2023-09-01T07:00:00.0000000Z

2023-09-01T07:00:00.0000000Z

https://manilabulletin.pressreader.com/article/281724094132025

Manila Bulletin Publishing Corp